ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/1
      ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃  ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠯᠢ  ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠠ  ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠎ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 5600 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010  ᠤᠠ ᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ  ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 167004 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠎ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ1.3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 7 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 16 ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ 138 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠎ ᠳᠤ ᠰᠢ ᠡᡁᠧ᠂  ᠱᠦᠸᠧ ᠹᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠣᠢ ᠯᠢᠠ  ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ  ᠴᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠶᠦᠠ ᠨᠸᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠸᠣ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ  ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶᠎ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠣᠠᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶᠎ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂  ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠦᠳᠠᠯᠣᠩᠭᠦᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1200~1500  ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ  ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 14 ᠲᠦᠮᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠮᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ  ᠪᠦᠰᠠᠳᠣ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 6.3℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 380  ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 130 —140 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠭᠦᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯ  ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠯᠠᠬᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠣ ᠪᠠᠷ  ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠳ᠋ᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 46.5ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 42.4ᠲᠦᠮᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃  ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂  ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 6814200 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 710936 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ‌‍ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 53.2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 15488 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 41514 ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠ᠂᠃ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠎ ᠤ  ᠵᠦᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ