ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/10
      ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ  ᠎ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ᠂  ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ 6 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ — ᠸᠠᠩ  ᠎ ᠤᠨ ᠵᠣᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠎ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 8 .68 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2010 ᠤᠠ  ᠎ ᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ 1940653 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ176912ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ  ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 15192 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 7 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ 2 ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠡᠵᠠᠠ  ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠴᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ  ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃  1950 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1954 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠬᠡ  ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢ ᠬᠠᠰᠣᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 2001  ᠤᠠ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1᠎ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ ᠬᠠᠰᠣᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠠ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠦᠠ ᠵᠦᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ᠂ ᠵᠢᠣ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ᠂ ᠱᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠂ ᠪᠸᠢ ᠳ᠋ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ  ᠎ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠦᠸᠧ ᠹᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ᠂ ᠡᠣ ᠶᠣᠸᠠᠠ  ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠠ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠰ  ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠎ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ  ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ 7 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 3 .5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠲᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ︽ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ︾᠎ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠠ᠃    ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ  1000~1500 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠣ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 6.2 ℃᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 348.3 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ130 —160 ᠡᠳᠤᠷ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ᠃ 2012 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ 12 ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ 35 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ  80%᠎ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ1496  ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 1/6᠎ ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠲᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ1880 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ1/3᠎ ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠭᠤᠣ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ1/2᠎ ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ  ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠂  ᠦᠬᠡᠭᠦᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠵᠣᠭᠠᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ  ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ  ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠰᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2016 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠥᠷᠲᠡᠭ 4417.9 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ 451.0 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠣᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠥᠷᠲᠡᠭ 3.6 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ ᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 726.8 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 40221 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠎ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 15480 ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠪᠠᠷ 15 ᠵᠢᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠤ᠂  ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠥᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 30 ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ 18 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠦᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ 50 ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ︽ ᠬᠤᠣᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ︾᠎ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ