ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/2
     ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠠ  ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ  ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ  ᠂ ᠡᡁᠸᠡᠭ ᠱᠠᠠ᠂  ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 11645 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ︽ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠬᠦᠳᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠥᠯ ᠲᠠᠢ᠃ 2010 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 10.1 ᠳᠥᠮᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 30000 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 53 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 5 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 1 ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠ 13  ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ 59 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠦᠸᠧ ᠹᠠᠩ  ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠸᠣ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠣᠸᠠᠠ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠠ ᠠᠠ ᠴᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1912  ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠴᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1300~1400 ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠬᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠦᠭᠦᠷᠣᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂  ᠭᠦᠬᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠣᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠤᠢ᠃  ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠳᠣ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 6.8℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  350~400 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 113~156 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ   ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 209 ᠲᠦᠮᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 109 ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠂  ᠡᠮ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠱᠦᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  2016 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ  412.46 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 509428 ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ 430 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 38431 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 15471 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ︽ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ