ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/3
ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃  ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ᠂ ᠲᠢᠶᠦ᠋ᠷᠺ ᠦᠬᠡ ᠺᠠᠩ ᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ  ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ  ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ  ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠪᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 18903 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠤᠠ ᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ   ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 143540 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 27366 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 361 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 5 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 1 ᠰᠣᠮᠣ᠂ 1 ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃  ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠦᠸᠧ ᠹᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠹᠸᠡᠭ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠦᠠ ᠨᠸᠢ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1912 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠴᠠᠢ᠃  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1000~1600 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠴᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠠ᠃ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ  ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠣᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠦᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠠᠬ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠬᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 5.7℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 386 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 154 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 2016 ᠤᠠ   ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  201.63 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ  ᠮᠦᠠ᠂ ᠤᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠣᠠ᠂ ᠤᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠵᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠂  ᠵᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠣᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠣᠭᠠᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ᠂  ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 100.23  ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ1750023 ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ159450 ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ36144 ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ15354 ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ᠃       
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ