ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/4
   ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ  ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂  ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂  ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 20064 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ  ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 16.12 ᠳᠥᠮᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 23788  ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 515 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 4 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 2 ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠ 21 ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂75 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠦᠸᠧ ᠹᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠹᠸᠡᠭ ᠵᠸᠣ ᠪᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠸᠣ ᠬᠡᠭᠦ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠸᠣ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠴᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂  ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠᠩᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1912 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠴᠠᠢ᠃ 1980  ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ  ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1100~1900 ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ ᠱᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 2149 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠭ᠋ᠦ᠋ᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 156 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠦᠭᠦᠷᠣᠮ 25 ᠪᠤᠢ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠳᠣ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠬ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 6.4℃᠂  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 270 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 120 ᠡᠳᠣᠷ᠃  ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠠ᠂ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠ ᠺᠠᠷᠺᠦ᠋ᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ᠃ 2016  ᠤᠠ   ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 182.5 ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ   ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠡᠪᠠᠰᠣ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ  ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠵᠣᠭᠠᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠭᠦᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂  ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠦᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ   ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠥᠯᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ  453.5  ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 67.1 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ 340.7 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ39668 ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ15485 ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂  ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ  ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ