ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/5
   ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠩ ᠡᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 12318 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 78320 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 23406  ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 145 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ᠃  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 4 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 68 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠵᠠᠴᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ  ᠨᠠᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1400 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ  ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠷᠬᠤᠰᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ︵ᠡᠣ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠡᡁᠧ︶ ᠪᠤᠢ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠦᠭᠦᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷᠬᠤᠣᠠᠳᠤᠬ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠳᠣ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 7.4℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 300 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢ  ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 130~160 ᠡᠳᠣᠷ᠃ 2016 ᠤᠠ  ᠎ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  227.9 ᠲᠦᠮᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠵᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠣᠭᠠᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠵᠣᠭᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂  ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠬᠡᠣᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠡᠮ ᠥᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠡᠯᠳᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂  ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠭᠦᠴᠢᠯᠳᠣ ᠵᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠥᠯᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠯ ᠎ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 127.34 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ14.7 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ 280.12 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 33096 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 13477 ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠤᠯᠠᠠ  ᠪᠤᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号