ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/6
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃  ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠠᠠ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠡᡁᠧ  ᠴᠢᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠥ᠋ ᠬᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ  ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 7692 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠤᠠ   ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 32.65 ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃   ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 7 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 2 ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠂ 1 ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ 23  ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ159 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ   ᠨᠢ ᠱᠠᠬᠳᠠᠷ ︵ᠱᠠ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋︶ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠣ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ᠂  ᠰᠢ ᠡᡁᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠸᠡᠭ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧ ᠪᠢᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ   ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠵᠸᠣ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1912 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ   ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1200 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ  ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ 165 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠳᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ᠂  ᠬᠤᠰᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ᠂ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠴᠣᠸᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 7. 3℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 400 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 120~160 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠠᠬᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠣ᠂  ᠲᠦᠮᠣᠰᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠤᠮᠠ ᠤᠯᠣᠰᠣ᠂  ᠬᠤᠸᠠᠱᠸᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠣᠠ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠩ᠂ ᠠᠭᠠᠯᠢᠬ ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠣᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 62.3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ  ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ1000 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ᠂  ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠦᠠ᠃ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 901.34 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 1143.2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 160.61 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠦᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ᠂  ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 32469 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ  ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠵᠣᠣ ᠪᠠ 900 ᠵᠢᠯ ᠦᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ