ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/7
   ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ  ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠢ  ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 8192 ᠲᠡᠭᠰᠢ  ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 322101 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  10800 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 927 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 8 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 1 ᠰᠣᠮᠣ᠂ 16  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂130 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ︵ᠱᠣ᠋ ᠯᠢᠠ ᠵᠣᠣ︶ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠠ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠦᠸᠧ ᠹᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨᠣ ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠣᠢ ᠯᠢᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠩ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1912 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ  ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠣ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ  ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1225 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ  ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1003 ᠮᠧᠲᠷ᠂  ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠮᠦᠠ᠃  ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 178.5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ  ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ 8 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 6℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 160~500 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 156 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ  ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ︵ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ︶᠂ ᠴᠠᠰᠣᠠ  ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠭᠦᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠠᠳᠠᠬᠳᠣ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡᠯᠢᠭ᠂  ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ  ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 135854 ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂  ᠯᠠᠬᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠦᠮᠣᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠ ᠤᠯᠣᠰᠣ  ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ 2016ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 301.8 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ  ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ  286 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 490.8 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 222750 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣ᠂ ᠱᠦᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠢᠮᠠᠯ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ ᠡᠯᠳᠠᠭᠦ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠭᠤᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ  ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 26449 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 36403 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 15359 ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1983 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ  ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ  ᠰᠢ ᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠦᠷ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 3 ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠣ  ᠵᠢᠵᠢᠭ 50 ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠸᠠᠩ  ᠎ ᠤᠨ ᠵᠣᠣ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠠ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠎ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃       
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ