ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/9
     ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠎ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠵᠸᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ  ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2160 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ  ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010  ᠤᠠ ᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠎ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ  ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 582544 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 24181ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ  ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 3002 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 12 ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 3 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 86 ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ 34 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ  ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶᠎ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵ 1907︶᠎ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ 1913 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠬᠡᠵᠣ  ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ 1983 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠰᠣᠵᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠡᠵᠣ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ  ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1300  ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠲᠠᠰᠣᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠢ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1500 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠳᠣ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ  ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠎ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ 5.5℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ  ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 400.2 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 116~135 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠭᠤᠣᠯ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠠᠬᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬ᠂ ᠲᠦᠮᠣᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ 2016 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ  ᠎ ᠤ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ 11900 ᠲᠣᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  96122 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ 2371 ᠲᠤᠨ᠂ ᠰᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ 63 ᠲᠤᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠷ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠡᠮ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ  ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂  ︽ᠤᠷᠳᠤᠰ︾ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠳᠦ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠪᠠ᠃ 2016 ᠤᠠ  ᠎ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 942.72 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂  137 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 41679 ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号