ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠥᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/11/3
    ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠪᠥᠰᠥ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠢᠡᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠯ ᠰᠢᠷᠬᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠩ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠣᠷᠳᠣ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠪᠥᠷ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠮᠥᠢ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠥᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠵᠣ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠣᠣᠭᠤᠪᠠᠰᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃     ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠄ ᠬᠤᠣᠪᠢᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠥᠰᠥᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠪᠥᠰᠥ᠄ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠥ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠢᠡᠭᠭᠡᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠᠢ᠃     ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠶᠠᠰᠣ᠄ ᠰᠢᠭᠡᠰᠥ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃     ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃     ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠬᠤᠯᠣᠭᠤ᠄ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠥᠯᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠪᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠬᠢ᠄ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠢᠡᠭᠭᠡᠡ ᠤ ᠰᠥ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠄ ᠬᠤᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃     ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠬᠴᠠ ᠥᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠄ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠬᠦ ᠥᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠲᠠᠢ᠃     ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ᠄ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠥᠭᠡᠬᠦ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠡᠷᠡᠥ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠥ᠄ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠥᠪᠳᠥᠷᠥᠥ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣ᠄ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号