ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ—— ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/3/13
       ᠬᠤ᠋᠂ ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠠᠭᠤᠯᠠ    ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ︵︖——1362 ᠣᠨ︶ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠ‍‌ᠵᠮᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠮᠣᠬᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠠ‍‌ᠵᠮᠠᠨᠲᠠᠢ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠶᠠᠩ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠢᠩᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠧᠨᠴᠢᠦ ︵ᠣᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠨ ᠾᠦᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠴᠢᠣᠸᠠᠨ︶ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠲᠣᠷᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠳ ᠴᠣᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃        ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠪᠡ    ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᡁᠢ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ 11 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1351 ᠣᠨ︶ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠦᠳᠲᠦᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠳ ᠢᠩᠵᠧᠣ ︵ᠣᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠨ ᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠶᠠᠩ︶ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠧ ᠵᠧᠦ ︵ᠣᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠨ ᠾᠦᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ︶᠂ ᠷᠣ᠋ ᠨᠢᠩ ︵ᠣᠳᠦ ᠾᠧ ᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃        ᡁᠢ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ 12 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵1352 ᠣᠨ︶ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠯᠦᠸᠧᠱᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠯᠢ ᠰᠧ ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠦᠸᠧᠱᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠬᠤᠷᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ᠂ ᠯᠢ ᠰᠧ ᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠱᠧᠨᠴᠢᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠠᠪᠡ᠃       ᡁᠢ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ 15 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1355 ᠣᠨ︶ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠤᠸᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ︵ᠣᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨ ᠶᠠᠩ︶ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠨ ᠣᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠰᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠹᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠩ ᠮᠣ᠋ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠡᠨ ᠤ 30 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠨᠢᠷᠭᠡᠪᠡ᠃    ᡁᠢ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ 17 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1357 ᠣᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠽᠠᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠹᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠨᠢᠷᠭᠡᠪᠡ᠃       ᡁᠢ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ 19 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1359 ᠣᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠣᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠨᠳᠦᠵᠦ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠾᠧ ᠨᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠵᠠᠩ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠾᠧ ᠨᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠣᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠦ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ          ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠦᠬᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠲᠡᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ︔ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠹᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠱᠢ ᠴᠧᠩ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠦᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠲᠡᠮᠣᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠳᠤ᠋ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠣᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠹᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠱᠢ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ ᠮᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠦ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠠ            ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠮᠦᠬᠦᠵᠦ ᠰᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠩ ᠵᠧᠦ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠯᠦᠸᠧ ᠱᠠᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠾᠧ ᠪᠧᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠨ ᠵᠧᠦ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠴᠣᠬᠢᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠦ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃           ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠯᠣᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠣ᠋ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ︵ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ︶ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠦ᠄ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠰᠡᠷᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣ᠋ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃           ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠲᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠣᠷ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃     
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ