• ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
 • ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
更多...
更多...
更多...
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ
更多...
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
更多...
 • ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠥᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ

 • ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ

 • ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ

ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ

 • ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ

 • ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ

 • ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠣᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ

 • ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ︽ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠁
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 11645 ᠲᠡᠭᠰᠢ
  ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ
   ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ ᠂ ᠡᡁᠸᠡᠭ ᠱᠠᠠ᠂
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ
  ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂
  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠠ
  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠠᠮᠠ 322101 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠁
  ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ
  2010 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ
  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 8192 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
  ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ᠂
  ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ
  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 32.᠁
  ᠤᠠ  ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 7692 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010
  ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂
  ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠥ᠋ ᠬᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂
  ᠴᠢᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ
  ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠠᠠ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠡᡁᠧ
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ
  ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 5600 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠁
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
  ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂
  ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ
  ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ
  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ
  ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
  ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠭᠦ
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 20064 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠁
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ
  ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ
  ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ
   ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ
  ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ
  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ
  ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ
  ᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ

  ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

  更多...

  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

  更多...
  开始于:15:06:32结束于:15:06:33
  此次请求使用了 999.9967 毫秒!!!