ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠦᠷᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠦᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/12
3.png
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ