ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/16
      ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠥᠨ᠃  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠨᠢ ᠵᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠮᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠪᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠤ ᠤᠯᠨᠨᠳᠠ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤᠨ ︵1902 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂  ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠲᠡᠬᠦᠰᠠᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠬᠳᠤ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃      ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ︽ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ︾ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠤ᠂ ᠯᠤᠤ  ᠭᠠᠷᠤᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠡᠭᠬᠡᠳᠤ ᠲᠡᠬᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠰᠡᠩᠬᠢᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠱᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃     ᠸᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠯᠠᠢᠭ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠳᠤ ︽ᠵᠢᠷᠤᠬᠳᠤ ᠲᠡᠬᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ  ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠥᠨ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠱᠠᠬᠰᠢᠬᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃     ᠴᠢ ᠵᠦᠡᠭ ᠢ 1949 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠸᠠᠩ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ 1949 ᠤᠨ ᠤ 9  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠶᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠢᠶᠦᠸᠡᠨ ᠤ ︽9•19︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠡᠢ᠃  ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ 1954 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠢ  ᠤᠬᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠪᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠯᠬᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ  ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 34 ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ  ᠮᠥᠨ᠃ 1956 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ