• ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
 • ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
更多...
更多...
更多...
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ
更多...
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
更多...
 • ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠥᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ

 • ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ

 • ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ

ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ

 • ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ

 • ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ

 • ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠣᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ

 • ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ︽ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠁
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 11645 ᠲᠡᠭᠰᠢ
  ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ
  ᠎ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ ᠂ ᠡᡁᠸᠡᠭ ᠱᠠᠠ᠂
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ
  ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂
  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠠ
  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠠᠮᠠ 322101 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠁
  ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ
  2010 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ
  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 8192 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
  ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ᠂
  ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ
  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 32.᠁
  ᠤᠠ  ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 7692 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010
  ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂
  ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠥ᠋ ᠬᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂
  ᠴᠢᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ
  ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠠᠠ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠡᡁᠧ
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ
  ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 5600 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠁
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
  ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂
  ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ
  ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ
  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ
  ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
  ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠭᠦ
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 78320 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠁
  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ
  ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2010 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ
  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 12318 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ
  ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ
  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠩ ᠡᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ
  ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ
  ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ
  ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ
 • ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 20064 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠁
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ
  ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ
  ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ
  ᠎ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ
  ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ
  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ
  ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ
  ᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂
  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
  ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ

  ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

  更多...

  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

  更多...
  开始于:16:56:46结束于:16:56:47
  此次请求使用了 999.9994 毫秒!!!